Política de privacitat

A efecte del previst en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril del 2016 CAMPASSOL ANDREU, JOAN (ara endavant, el Responsable) amb NIF 46761699P informa a l'Usuari que les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

Responsable del tractament

L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta Política de privacitat és:

 • CAMPASSOL ANDREU, JOAN
 • NIF: 46761699P
 • Domicili: C/AMPLE, 42, 08360, CANET DE MAR, BARCELONA
 • Direcció de correu electrònic: pastisseria@campassol.com
 • Web: https://campassol.com/
 • Telèfon: 937940256

Base jurídica del tractament

El RESPONSABLE tractarà les dades personals de l'usuari en base al consentiment exprés que aquest atorga una vegada llegida la Política de privacitat, en atenció a l'article 6.1.a) Reglament UE 2016/679 de Protecció de dades personals.

Envio i registre de dades de caràcter personal

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per el Responsable. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació d'aquests serveis.

Quan les dades de caràcter personal siguin obtingudes de l’Usuari a través de xarxes de comunicacions electròniques o en el marc de la prestació d'un servei de la societat de la informació, així com en aquells altres supòsits expressament establerts per la llei o quan així ho autoritzi l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del tractament podrà donar compliment al deure d'informació que estableix l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 facilitant l'afectat almenys la informació bàsica següent:

 • a) La identitat del responsable del tractament i del seu representant, si escau.
 • b) La finalitat del tractament.
 • c) La manera en què l'afectat podrà exercitar els drets que estableixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679.

Tanmateix, els responsables i encarregats del tractament o, si s'escau, els seus representants hauran de mantenir el registre d'activitats de tractament a què es refereix l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679, llevat que la empresa o organització ocupin menys de 250 persones, amb l'excepció que el tractament que realitzi pugui comportar un risc per als drets i llibertats dels interessats, no sigui ocasional, o inclogui categories especials de dades personals indicades en l'article 9, apartat 1, o dades personals relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l'article 10 del Reglament (UE) 2016/679.

Finalment, l'article 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679 determina la necessitat d'establir garanties de seguretat adequades contra el tractament no autoritzat o il·lícit, contra la pèrdua de les dades personals, la destrucció o el dany accidental. Això implica l'establiment de mesures tècniques i organitzatives encaminades a assegurar la integritat i confidencialitat de les dades personals i la possibilitat (article 5.2) de demostrar que aquestes mesures s'han portat a la pràctica (responsabilitat proactiva).

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals

El Responsable no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat en virtut de l'article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril del 2016.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'Usuari que envia la informació a el Responsable és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se el Responsable de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

El Responsable no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. S'exonera a el Responsable de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada pel Responsable sempre que procedeixi de fonts alienes el Responsable.

Conservació de les dades

En qualsevol cas, el temps de conservació serà l’indispensable, i haurà de mantenir-se com a mínim:

 • 4 anys: Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social (obligacions en matèria d'afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris ...); Arts. 66 i s. Llei general tributària (llibres de comptabilitat ...)
 • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
 • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures ...)
 • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Exercici de drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a través de correu postal el Responsable C/AMPLE, 42, 08360, CANET DE MAR, BARCELONA o a l'email pastisseria@campassol.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".
Tanmateix, podeu adreçar-vos a l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

Acceptació i consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part del Responsable, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Canvis en la present política de privacitat

El Responsable es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el Responsable anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.